COLLAR PALLET

คอกไม้พาเลท (collar pallet)

คอกไม้พาเลท (collar pallet)ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าที่ต้องการความสะดวกในการบรรจุและการเก็บที่สะดวกหรือการบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเปราะบางหรือสินค้าที่มีลักษณะดังนี้ เช่น สินค้าที่บรรจุในรูปแบบลังไม้,สินค้าที่ต้องรัดด้วยพลาสติกเป็นต้น

ซึ่งวิธีการต่างๆที่ยกตัวอย่างมาอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า คอกไม้(collar pallet) ของบริษัท กรีนเยียร์ซัพพลาย ดังนั้น คอกไม้(collar pallet)  จึงออกแบบมาเพื่อประโยชน์ดังนี้ เช่น การลดต้นทุนในการบรรจุสินค้าของลูกค้าทั้งด้านเวลา, ด้านค่าใช้จ่าย, ด้านสถานที่จัดเก็บ โดยมีการประกอบที่ง่ายดังรูปตัวอย่าง